TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §  5.5.2018

1a Rekisterinpitäjä

Toiviaisten sukuseura

c/o Toiminnanjohtaja Matti Toiviainen

Metsolantie 32 A

04430 Järvenpää

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Pirjo Tammi

Haukkukatu 3 B

24280 Salo

pitammi10@live.com, puh. 050 480 2232

3 Rekisterin nimi

Toiviaisten sukuseuran jäsenrekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja käsitellään jäsenyyden hoitamiseksi.

5 Rekisterin tietosisältö

- Nimi, entiset nimet

- Syntymäaika ja -paikka

- Jäsennumero

- Sukuhaara

- Liittymispäivä

- Postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

- Tieto seuran hallituksen jäsenyydestä, toiminnanjohtajan tai suvun vanhimman asemasta.

- Jäsenmaksun laskuttamista ja maksamista koskevat tiedot

- Ilmoittautumiset sukuseuran tilaisuuksiin.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröidyn itsensä antamat tiedot.

Pankista saatava tieto jäsenmaksun maksamisesta.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Seura ei säännönmukaisesti luovuta jäsenrekisterin tietoja.

8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Käyttöoikeus on vain erikseen määrätyillä henkilöillä. Aineisto on suojattu salasanalla.

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröity on oikeutettu tarkastamaan itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö esitetään

kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö

esitetään kirjallisesti ja allekirjoitettuna kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyn muut oikeudet määräytyvät lainsäädännön mukaisesti.