Erkki Toiviainen "Saappaat Karjalan mullassa"

Sukuseuran säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on Toiviaisten sukuseura, se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton sukuyhdistys ja sen kotikuntana on Helsingin kaupunki ja toimialueena koko maa. Yhdistystä sanotaan jäljempänä sukuseuraksi.

2 § Sukuseuran tarkoituksena on toimia Toiviaisten suvun jäsenten välisenä yhdyssiteenä ja ylläpitää yhteyttä eri sukuhaarojen välillä, vaalia suvun perinteitä, selvittää Toiviaisten suvun vaiheita ja historiaa sekä hankkia ja levittää tietoa eri sukuhaarojen ja suvun yksityisten jäsenten vaiheista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura järjestää sukukokouksia ja -tapaamisia, matkoja sekä muita tilaisuuksia, harjoittaa ja tukee suvun ja sen vaiheiden tutkimista ja suvun historian tutkimukseen liittyvää julkaisutoimintaa.

3 § Sukuseuran jäsenenä voi olla jokainen täysi-ikäinen henkilö, joka on osoittanut kiinnostusta toimia seuran tarkoituksen edistämiseksi. Sukuseuran jäsenet hyväksyy sukuseuran jäsenasioista vastaava henkilö. Jäsenyys päättyy joko jäsenen omasta pyynnöstä tai raukeaa sen jäsenmaksukauden päättyessä, jonka kuluessa jäsenmaksua ei huomautuksesta huolimatta ole maksettu. Perhejäseneksi voidaan hyväksyä jäsenen kanssa samaan talouteen kuuluva henkilö. Perhejäsen on sukukokouksessa puhe- ja äänivaltainen.

4 § Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Sukuseuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta maksukyvyn heikentymisen perusteella.

5 § Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

6 § Sukuseuran asioita hoitaa varsinaisten sukukokousten välisenä aikana hallitus. Hallitus päättää muista kuin sukukokoukselle kuuluvista asioista. Hallituksen puheenjohtajana toimii sukuseuran toiminnanjohtaja ja siihen kuuluu viisi (5) muuta sukukokouksen valitsemaa jäsentä. Hallitus valitsee tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt.

7 § Suvunvanhimmaksi voidaan valita Toiviaisten suvun syntyperäinen jäsen, joka on 65 vuotta täyttänyt, toimintakykyinen, suvun yhteisiin asioihin erityistä harrastusta tunteva ja sukukokouksen luottamusta nauttiva henkilö. Suvunvanhin valitaan hänen eliniäkseen ja hän on vapaa jäsenmaksusta. Suvunvanhimmalla on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

8 § Toiminnanjohtaja valmistelee hallituksessa käsiteltävät asiat ja vastaa sen tekemien päätösten toimeenpanosta.

9 § Hallitus kokoontuu toiminnanjohtajan tai suvunvanhimman kutsusta, kun nämä katsovat aihetta siihen olevan tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajana toimivan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Sukuseuran nimen kirjoittavat toiminnanjohtaja yksin tai suvunvanhin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

11 § Sukuseuran tilikautena on kalenterivuosi. Seuran varoista pidetään kirjanpitoa, jonka allekirjoittaa hallitus. Tilit on toimitettava tarvittavine asiakirjoineen toiminnantarkastajalle viimeistään yhtä kuukautta ennen sukukokousta. Toiminnantarkastajan on annettava lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen sukukokousta.

12 § Sukuseuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä aikaisintaan kolmea kuukautta ja viimeistään yhtä kuukautta ennen kokousta kullekin jäsenelle. Kokouskutsu voidaan julkaista myös hallituksen sopivaksi katsomassa lehdessä.

13 § Varsinainen sukukokous pidetään hallituksen määräämänä ajankohtana vähintään joka toinen vuosi ennen lokakuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, jos vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenmaksunsa suorittaneista jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii tai muulloinkin, jos hallitus pitää kokouksen koollekutsumista tarpeellisena. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus on esitetty hallitukselle. Maksettu jäsenmaksu vastaa sukukokouksessa yhtä ääntä. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokous voi päättää henkilövaalit suoritettaviksi umpilipuin.

14 § Sukuseuran varsinaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. Esitetään tilinpäätös, katsaus edellisen sukukokouksen jälkeiseen toimintaan ja toiminnantarkastajan lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja tilivelvollisille.

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä vuosittain maksettavien jäsenmaksujen suuruus.

9. Valitaan tarpeen vaatiessa suvunvanhin.

10. Valitaan toiminnanjohtaja.

11. Valitaan muut hallituksen jäsenet.

12. Valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö.

13. Käsitellään muut mahdolliset asiat.

14. Kokouksen päättäminen.

Mikäli sukuseuran jäsen haluaa saada jonkin asian sukukokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

15 § Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran toiminnan lopettamisesta on tehtävä sukuseuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Asian käsiteltäväksi ottamisesta on erikseen mainittava kokouskutsussa. Sukuseuran purkautuessa sen varat ohjataan sukututkimuksen edistämiseen ja arkisto luovutetaan Kansallisarkistoon tai muuhun purkautumisesta päättävän kokouksen määräämään paikkaan.

Hyväksytty sukukokouksessa Tampereella 3.9.2011.